BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE KARŞI TUTUMLARI

Şebnem Bilgiç, Gülsün Özdemir Aydın

Özet


ÖZET

Amaç:

Bu çalışma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde çalışan hemşirelerin bilişim teknolojilerini kullanma durumu ve buna ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı niteliktedir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmanın evrenini, üniversite hastanesinde çalışan tüm hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 60 hemşire oluşturmuştur. Veriler ‘Hemşire Bilgi Formu’ ve araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen hemşirelerin bilişim teknolojilerini kullanma durumlarını belirlemeye yönelik   ‘Hemşirelik ve Bilişim Teknolojileri Anketi’ ile toplanmıştır.  

Bulgular:

Hemşirelerin  %83.4’ü bilgisayar kullandığını ifade etmiştir. Hemşirelerin %93.3’ünün 5 yıl ve üstü süredir bilgisayar kullandığı, %83.4’ünün ise bilgisayar kullanma konusunda kendini yeterli olarak değerlendirdiği saptanmıştır. Hemşirelerin %16.7’sinin bilgisayar ile ilgili bir eğitim programına katıldığını,  %76.7’inin mesleki araştırma yapmak için bilişim teknolojilerinden yararlandığını, %71.7’si ise bilişim teknolojilerinin hemşirelik bakımına olumlu katkı sunduğunu düşünmektedirler.

Sonuç:

Bu araştırmanın verileri, hemşirelerin bilişim teknolojilerini kullanma konusunda olumlu olduğunu ve hasta bakımında bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak istediklerini göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Hemşirelik, Bilişim, Bilişim Teknolojisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Şelimen D (Ed). Köksal L. Örgütsel Değişim ve Bilgi Teknolojileri. Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları. Bedray Yayınları. Ankara. (2011) S. 15-21.

Bal G, Akgemci, T. Bilişim Teknolojilerinin Üniversite Hastanelerinde Kullanımının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2011; 10(2): 749-59.

Türkoğlu J. Yüksek Lisans Tezi; ‘Hemşirelerin Bilişim Teknolojisini Kullanımı Ve Etkileyen Faktörler’. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Tez Yöneticisi; Yrd. Doç. Dr. Nefise Bahçecik. İstanbul-2010.

Başar A, Delice S. T, İlhan M. N, Ergün M.A, Soncul H. Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi 2008;1(1): 43-46.

Hovenga E, Gadre S, Heard S. Nursing Constraint Models for Electronic Health Records: A Vision For Domain Knowledge Governance. Int J Med Inform 2005; 74: 886-898.

Ömürbek N, Altın F G. Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009; 19: 211-232.

Turhan K, Köse A. Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi; 14-17 Ekim 2010, KKTC. 2010. 123-131.

Garves J R, Corcoran S. The Study of Nursing İnformatics. Image 1989; 21: 227-231.

Park H, Cho I, Byeun N. Modeling A Terminology-Based Electronic Nursing Record System: An Object-Oriented Approach. Int J Med Inform 2007; 76: 735-746.

Bilgiç Ş, Şendir M. Hemşirelik Bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2014; 3(1): 24-28.

Koç Z. Doktora Tezi; ‘Hemşirelerin İşlevlerinde Bilgisayar Kullanmalarına İlişkin Görüş ve Kaygılarının Belirlenmesi Ve Eğitimin Etkinliği’ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Tez Yöneticisi; Prof. Dr. Necmiye Sabuncu. İstanbul-2003.

Kaya N, Aştı T, Kaya H, Kaçar G.Y. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. İ.Ü. F.N. Hem. Der. 2008; 16 (62): 83-89.

Köse A. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma-Trabzon İli Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi 2012; 5(1): 37-43.

Hannah K J, Ball M J, Edwards M J A. Introduction To Nursing İnformatics. [Elektronik Sürüm]. Canada: Springer Science And Business Media, (2006).

Softa H. K, Akduran F, Akyazı E. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3 (3): 845-858.

Kipturgo M. K, Kivuti-Bitok L. W, Karani A. K, Muiva M. M. Attitudes of nursing staff towards computerisation: a case of two hospitals in Nairobi, Kenya. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2014; 14 (1):1-16.

Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi ;17-20 kasım 2005, Antalya. 2005. p78-84.

Gül A, Gençtürk N, Bozkurt G. Hemşireler Arasında Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Sıklığının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7(3): 8-18.

Brumini G, Kovie I, Zombori D, Lulia I, Petroveeki M. Nurses' attitudes towards computers: Cross Sectional Questionnaire Study. Croat Med J. 2005; 46(1): 101-104.

Koç Z. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 10(2):29-40.

Nkosı Z Z, Asah F, Pıllay P. Post-Basic Nursing Students Access to and Attitudes Toward The Use of İnformation Technology in Practice: A Descriptive Analysis. Journal Of Nursing Management 2011; 19: 876–882.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746