KIZ ÖĞRENCİLERİN DİSMENORE İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Aslı Bellikli Yılmaz, Ayşe Ferda Ocakçı

Özet


Amaç: Çalışma erken ergenlik döneminde, adet görmeye uyumu, adet ağrısı görülme sıklığını ve adet ağrısı ile baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte bir çalışma olup, yazı dizini bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu ile Ocak 2011’de veriler toplanıp, bilgisayar ortamında istatistiksel analiz yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde ilköğretim sekizinci sınıfa devam eden 4845 kız öğrenciden örnekleme 357 kız öğrenci alınmıştır.

Bulgular: Adet görme öncesi dönemde bilgi alma durumuna bakıldığında %80,2 ’si bilgi aldığını belirtirken, adet öncesi dönemde alınan bilginin kaynağının %75,4’ünü anneler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %70,9’u ağrı yaşamakta, bu grubun  %89,8’i adet ağrısı ile ilgili sağlık kurumuna başvurmamıştır. Baş etme yöntemleri incelendiğinde en çok tercih edilen 3 yöntem uyuma ( %64,2 ), ağrılı bölgeye masaj yapma (%53,4 ), sıcak duş alma ( % 51,6 ) olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda egzersiz % 18,5 ile çok tercih edilmeyen bir yöntem olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ilk adet olduğunda,  %43,7’si bu durumu normal karşılarken, %24,6’sı korkmuş, %16’sı utanmış, %15,1’i de tiksinmiştir.

Sonuç: Çocuk sağlığı hemşireleri öncelikle adet görme fonksiyonunun ve ergenlik süresince eşlik eden fiziksel değişimlerin anlaşılmasına yönelik çalışmalı; adet ağrısını ve yarattığı rahatsızlığı azaltabilecek öz bakım becerilerini bilmeli, bu yöntemler hakkında eğitim vermelidir.


Anahtar Kelimeler


Adet Görme, Baş etme Yöntemleri, Ergenlik, Adet ağrısı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Çepni İ. Dismenore. Ercan O, Alikaşifoğlu M, Ercan G, Ed. Adölesan Sağlığı. Adolesan Sağlığı. İstanbul : Kaya Basım; 2005: 151-157. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 43.

Speroff L, Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.

Harel Z. Dysmenorrhea in Adolescent and Young Adults: Etiology and Management. Journal of Pediartics Adolescent Gynecology 2006; (19): 363-371.

Ünsal A, Ayrancı Ü,Tozun M, Arslan G, Çalık E. Prevalence of Dysmenorrhea

and its Effects on Quality of Life Among a Group of Female University Students. Upsala Journal of Medical Sciences 2010; ( 115) : 138–145.

Eryılmaz G, Özdemir F, Pasinlioğlu T. Dysmenorrhea Prevalence Among Adolescent in Eastern Turkey: Its Effects on School Performance and Relationships with Family and Friends. Journal of Pediartics Adolescent Gynecology 2010; 23:267-272.

Turan T, Ceylan S. 11- 14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; ( 2 ) : 41-53.

Demirel S, Terzioğlu F. Gaziantep İli Şahinbey İlçesi İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 5. ve 6. Sınıf Kız Öğrencilerin Menstruasyon Fizyolojisine İlişkin Bilgilerin Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003; (2) : 47- 60.

Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A. Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevelansı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; (13):1.

Aykut M. Günay O, Gün İ, Tuna R, Balcı E, Özdemir M, ve ark. Biyolojik, Sosyo – Demografik ve Nutrisyonel Faktörlerin Dismenore Prevalansına Etkisi. Erciyes Tıp Dergisi 2007;29 (5): 393- 402.

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 5. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık; 2002.

Vicdan K , Kükner S, Dabakoğlu T , Ergin T, Keleş G, Gökmen O. Adolesanlarda Dismenore Sıklığı. Türkiye Klinik Jinekolojik Obstetri 1993; (3): 218–221.

Zegeye D, Megabiaw B, Mulu A. Age at Menarche and the Menstrual Pattern of Secondary School Adolescent in Northwest Ethiopia. BMC Women’s Health 2009; (9): 29.

Chiou M, Wang H. Predictors of Dysmenorrhea and Self Care Behavior Among Vocational Nursing School Female Student. Jornal of Nursing Research 2008;16 (1):17-25.

Banikarim C, Chacko M, Kelder S. Prevalence and Impact of Dysmenorrhea on Hispanic Female Adolescent. Archive Pediatric Adolescent Medicine 2000; 154: 1226-1229.

Arıkan D, Tortumluoğlu G, Özyazıcıoğlu N. Öğrencilere Verilen Planlı Eğitimin Menstruasyon Hijyen Davranışlarına Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004;1:1-15.

Harel Z. Dysmenorrhea in Adolescents. Annals of the New York Academy of Sciences 2008; 1135:185-195.

Çakır M, Mungan İ, Karakaş T, Girişken İ, Ökten A. Menstrual Pattern and Common Menstrual Disorders Among University Students in Turkey. Pediatrics International 2007; 49: 938-942.

Sule S, Ukwenya J. Menstrual Experiences of Adolescents in a Secondary School. Journal of Turkish – German Gynacological Association 2007; 8 (1) : 7-14.

Tortumluoğlu G, Özyazıcıoğlu N, Tüfekçi F, Sezgin S. Kırsal Alanda Yaşayan Kız Çocuklarının Menarş Yaşları ve Menarşa Yönelik Emosyonel Tepkilerin Saptanması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004; 7 (2):76-88. Erişim: 10 Haziran 2010, http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/download/1025000271/1025000266

Wong LP, Khoo EM. Dysmenorrhea in a Multiethnic Population of Adolescent Asian Girls. International Journal of Gynaecol Obstet 2010; 108 (2):139-42.

Gün Ç, Demirci N, Otrar M. Dismenore Yönetimide Tamalyıcı Alternatif Tedavilerin Kullanma Durumu. Spatula DD. 2014; 4(4):191-197. Erişim :27 Temmuz 2015, http://www.ejmanager.com/mnstemps/11/11-1408694022.pdf?t=1438088281

O’Connell K, Davis A.R, Westhoff C. Self Treatment Pattern Among Adolescent Girls with Dysmenorrhea. Journal of Pediartics Adolescent Gynecology 2006; 19: 285- 289.

Chen C, Lin Y, Heitkemper M, Wu K. The Self Care Strategies of Girls with Primary Dysmenorrhea: A Focus Group Study in Taiwan. Health Care for Women International 2006 ; 27: 418-427.

Eryılmaz G, Özdemir F. Evaluation of Menstrual Pain Management Approaches by Northeastern Anatolian Adolescent. Pain Management Nursing 2009; 10 (1) :40-47.

Kocakaya A. Lise Yaş Grubu Gençlerin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları ile İlgili Bilgi, Tutum, Davranışları ve Verilen Eğitimin Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746