EBELİK BÖLÜMÜ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KALICI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ:

Neslihan Yılmaz-Sezer, ilknur Münevver Gönenç

Özet


ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı ebelik bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin kalıcı aile planlaması yöntemleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 10 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem maksimum örnekleme yöntemine göre seçilmiştir.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 24.9 olduğu saptanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler; “ aile planlamasına genel bakış”, “tüp ligasyon ve vazektomiye genel bakış”, “tüp ligasyona ilişkin özel görüşler” ve “vazektomiye ilişkin özel görüşler” olmak üzere 4 ana tema altında toplanmıştır. Öğrencilerin çoğunun tüp ligasyon ve vazektomi hakkında bilgi verirken diğer yöntemlere göre daha kısa ve basit anlattıkları, özellikle bu yöntemleri kalıcı yöntemler olduğuna vurguladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun kendisinin tüp ligasyon olmayı tercih etmeyeceği ve eşinin vazektomi olmasını istemeyeceği belirlenmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin tüp ligasyon ve vazektomi yöntemlerine yönelik bazı ön yargılarının bulunduğu ve bu ön yargıların danışmanlık hizmetlerini etkilediği belirlenmiştir. Öğrencilerin kalıcı aile planlaması yöntemleri ile ilgili görüşlerinin toplumun ataerkil yapısından ve toplumsal cinsiyet faktöründen etkilendiği düşünülmektir.


Anahtar Kelimeler


Tüp Ligasyon; Vazektomi; Ebelik; Danışmanlık

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset; 2011.

Türkiye Aile Planlaması Derneği, Aile Planlaması ve İslam Dini. 4.Basım; Ankara: Tisamat Basımevi,1999.

Hacettepe üniversitesi nüfus etütleri enstitüsü Türkiye nüfus ve sağlık araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2009.

Özvarış Ş. Doğurganlığın Düzenlenmesi. (İçinde) Aile Planlamasında Temel Bilgiler. Ankara: Damla Matbaacılık; 2002: 5-13.

Akın, L. Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması. Güler Ç, Levent A. ed. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2006.

Büyükbayrak EE, Kars B, Karşıdağ AE, Dabak R, Kurtuluş H, Pirimoğlu ZM et.al. Aile Planlaması Yöntemleriyle İlgili Tutumların Etkin Aile Planlaması Danışmanlık Hizmeti Öncesi ve Sonrasında Karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg) 2010; 7 (3): 228- 34.

Coşkun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012.

Özvarış ŞB. Aile Planlaması. Aktüel Tıp Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı 2001; 6(1): 45-51.

Özcebe H, Akın A. Kadın-erkek Eşitsizliği ve Erkeklerin Üreme Sağlığına Katılımı: 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 20-23 Nisan 2003- Ankara: Bildiriler (s.85-89). Ankara: Bayt Yayıncılık.

Akın A, Aslan D. Kadın Sağlığı. Yeni Türkiye Dergisi 2001; 39:524-534.

Şankazan Ş, Yıldız A. Ankara İli Deliler Köyündeki Evli Erkeklerin Aile Planlaması ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2002; 55(1): 41-50.

Altay B, Gönenler D. Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2009; 14(1):56-64.

T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı, Ankara.2009.

Bailey PE, Castro MP, Araujo MD, Castro BM, Janowitz B. Physicians' Attitudes, Recommendations And Practice Of Male And Female Sterilization İn São Paulo. Contraception 1991;44(2):191-207.

Gündüz Mİ, Asan Ç, Gümüş B, Ateşci Y, Lekili M, Doğum Kontrol Yönteminde ürologların Tercihi Türk Üroloji Dergisi 2004; 30 (1) :103-105.

Ebeigbe PN, Igberase GO, Eigbefoh J. Vasectomy: A Survey Of Attitudes, Counseling Patterns And Acceptance Among Nigerian Resident Gynaecologists. Ghana Med J. 2011;45(3):101-4.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746