A GROUP OF PATIENTS’ PERCEPTIONS OF SATISFACTION ON NURSING CARE

Çağla Yiğitbaş, S. Erhan Deveci

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışma hastanede yatan hastaların hemşirelik bakımı algısını, dolayısıyla memnuniyetlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Evrenin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır (167 kişi). Çalışmada kullanılan veri formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümü literatür kaynaklı olarak araştırıcılar tarafından oluşturulan ve tanımlayıcı özelliklere yönelik olan 11 soruyu içermektedir. Formun ikinci bölümünün verileri Ann M. Dozier ve arkadaşları tarafından 2001 yılında Amerika’da geliştirilen ve geçerlilik güvenirlilik çalışması 2006 yılında Gülay İpek Çoban tarafından yapılan Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler bilgisayarda istatistik paket programı kullanılarak frekans, t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskall Wallis testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların HHBAÖ’den ortalama 64.46 puan aldıkları ve puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu algının hastaların yaşı, cinsiyeti ve daha önce hastaneye yatma deneyimi gibi değişkenler açısından istatistiksel olarak farklı olduğu ancak,  medeni durum, öğrenim durumu, meslek, hastanede kalış süresi, refakatçi bulundurma durumu gibi değişkenler açısından ise farklılık oluşturmadığı görülmüştür.

Sonuç: Hastaların memnuniyet düzeyini yükseltmek için, ilgili konuların hemşirelerle tartışılmasının ve hemşirelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programlarının planlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hasta, Hemşirelik, Hemşirelik Bakımı Algısı.


Anahtar Kelimeler


Patient; Nurse; Perception of Nursing Care

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746