HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ, KENDİ KENDİNE TESTİS MUAYENESİ İLE HPV AŞILAMASINI BİLME ve YAPMA DURUMLARI

Murat Bektaş, Ömer Şahin İlya, Şirin Küsbeci, İlknur Bektaş

Özet


Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi, Kendi Kendine Testis Muayenesi ile HPV Aşılamasını Bilme Ve Yapma Durumları belirlemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem:  Çalışmanın örneklemini 1 Aralık 2013-15 Ocak 2014 tarihleri arasında bir hemşirelik fakültesinin tüm sınıflarından tabakalı-basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen, gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 146 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Demografik Veri Toplama Formu ve KKMM-KKTM-HPV aşılaması Bilgi ve Uygulama Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplamalar, ortalama, t-testi ve kikare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalaması 21.3 + 1.8, % 52.7’si kız ve %47.3’ü erkek, % 26’sinin yakınlarında kanser öyküsü mevcuttur. Öğrencilerin % 54.8’i KKMM, % 14.4’ü KKTM ve  % 55.5’i  HPV hakkında eğitim aldığını belirtmiştir. Öğrencilerin % 26’si KKMM,  % 2.7’si HPV aşısı ve Erkeklerin % 11.6’si KKTM yaptığını belirtmiştir. Öğrencilerin % 30.8‘i KKMM,  %38.4’ü  KKTM ve % 32.2’si  HPV aşının yapılma zamanını doğru olarak bildiğini belirtmiştir. Sınıflara göre öğrencilerin KKMM, KKTM ve HPV yapma durumları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerin KKMM, KKTM ve HPV aşısı hakkında bilgi düzeylerinin, KKMM-KKTM yapma ve HPV aşısı yaptırma oranlarının çok düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kendi kendine meme muaynesi, kendi kendine testis muaynesi, HPV, Hemşirlik Öğrencileri 


Anahtar Kelimeler


Kendi kendine meme muaynesi, kendi kendine testis muaynesi, HPV, Hemşirlik Öğrencileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746