HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETTE MESLEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Sena Kaplan, Ayşe Akalın, Gül Pınar, Tuba Yılmazer

Özet


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet ve aile içi şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 15-30 Ocak 2013 tarihleri arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin tümü (N=225) oluşturmuş olup çalışma, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 168 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği (ŞİTÖ)” ve Hemşirelerin “Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği  (ŞMRİTÖ)” kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analiz testleri ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin %86.9’unun cinsiyeti kız olup, %73.8’i kadına yönelik şiddetin (KYŞ) ders müfredatında yer alması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin şiddet tutumu genel puan ortalaması 73.98±11.03, mesleki rollerine ilişkin tutum genel puan ortalaması ise 60.53±7.50’dir. Buna göre öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddet ve cinsiyet rollerine tutumlarının toplumda var olan geleneksel görüş yönünde olduğu tespit edilmiştir. ŞİTÖ puan ortalaması ile cinsiyet ve baba mesleği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0.05), öğrencilerin anne ve babasının eğitim durumu ve anne mesleği arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). ŞMRİTÖ puan ortalaması ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0.05), öğrencilerin anne ve baba eğitim durumu ve meslekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin KYŞ’ye yönelik erken dönemde duyarlılık geliştirebilmeleri ve yeterli bilgiye sahip olmaları için mesleki eğitim müfredatlarında KYŞ konusuna yer verilmesi önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kadın yönelik şiddet, hemşirelik öğrencisi, aile içi şiddet, mesleki rol

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özvarış B, Demirören M, Şener S, Tümay Ş. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmetleri. Ed:Akın A, TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: 2008.

Weaalen J, Goodwin M, Spitz A, Petersen R, Saltzman L. Screening for Intimate Partner Violence by Health Care Providers. American Journal of Preventive Medicine 2000;19(4):230-237.

Declaration the Elimination of Violence against Women 1993, USA: United National. Erişim: 07 Şubat 2014, http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm.

World Health Organization, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of İntimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence, 2013 Erişim: 10 Mart 2014, http://www.int/iris/bitstream/10665/1/978941564625_eng.pdf.

Multi-country Study on Women's Health and Domestici Violence Aganist Women, Intial Result on Prevelance. (2005). World Health Organization, USA. Erişim: 10 Mart 2014, http://www.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/.

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Elma Teknik Basım Matbaası. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: 2009.

Altınay AG, Arat Y. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet. Punto Baskı, İstanbul: 2007.

Korkut Owen FO, Owen D. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: 2008.

Handbook for National Action Plans on Violence against Women 2011, Erişim: 10 Şubat 2014, http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook-for-nap-on-vaw.pdf.

Akyurt Ö, Sarı ÖN, Şahin N. Aile İçi Şiddette Sağlık Çalışanlarının Rolü. I. Kadın Sağlığı Kongresi Kitabı, Mucize Reklam, Ankara: 2008.

Seçkin RÇ, Ocakoğlu H. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sağlık Çalışanları, 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, Denizli: 2007.

Nurses Always There for You; United Against Violence. International Nurses Day International Council of Nurses. Genava, Switzerland: 2001.

Kurçer M, Kandemir Ö, Özdemir B. Şanlıurfa İli Viranşehir İlçe Merkezinde Sağlık Personelinin Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi, Tutum ve Mesleki Uygulamaları. I. Kadın Sağlığı Kongresi Kitabı. Mucize Reklam, Ankara: 2008

Gömbül Ö. Hemşirelerin Ailede Kadına Eşi Tarafından Uygulanan Şiddete ve Şiddete Mesleki Role İlişkin Tutumları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2000;2(1):19-32.

Kanbay Y, Işık E, Yavuzaslan M, Keleş S. Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1(2):107-119.

Vefikuluçay D, Zeyneloğlu S, Eroğlu K, Taşkın L. Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;14(2):26–38.

Mandt AK. Cirriculum Revolution in Action: Nursing and Crisis İntervention for Victims of Family Violence. Journal of Nursing Education 1993;32(1):7-12.

Bozkurt ÖD, Daşıkan Z, Kavlak O, Şı̇rı̇n A. Ebelı̇k Öğrencı̇lerı̇nı̇n Gebelı̇kte Şiddet Konusundakı̇ Bı̇lgı̇, Görüş ve Meslekı̇ Tutumlarının Belı̇rlenmesı̇. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2):99-107.

Bessette HD, Peterson SS. Attitudes of Adult Nurse Practitioner Students toward Women Experiencing Domestic Violence. Journal of Nursing Education 2002;41(5):27–30.

Pınar G, Pınar T. Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüşleri. Sağlık ve Toplum 2007;17(2):76-83.

Tunçel EK, Dündar C, Peşker Y. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 2007;17(2):105-110.

Şahı̇n NH, Dı̇şsı̇z M, Sömek A, Dı̇nç H. Sağlık Çalışanlarının Aı̇le İçı̇ Şiddet Deneyı̇mlerı̇ ve Bu Konudakı̇ Yaklaşımlarının Belı̇rlenmesı̇. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2008;10(2):17-31.

Bryant SA, Spencer GA. University Students Attitudes about Attributing Blama in Domestic Violence. Journal of Family Violence 2003;18(6):369–376.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746