BİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDEKİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Havva Kaçan Softa, Dilek kaya, Gurbet Boduryeri, Banu Kara

Özet


Amaç: Bu çalışma hastanede yatmakta olan hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını veetkilendiği değişkenleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yatmakta olan hastalar evreni oluşturmuş, araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar ise örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaları tanımlayıcı veri formu ve Esin tarafından Türk toplumuna kazandırılmış olan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin Değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplamaları, t- testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whıtney-U testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Sağlıklı Yaşam biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) toplam” (135,054 ± 16,392); alt grup ölçek puan ortalamaları ise hastaların “kendini gerçekleştirme” (41,315 ± 5,846); “sağlık sorumluluğu” (24,033 ± 5,299); “egzersiz” (8,130 ± 2,995); “beslenme”  (19,044 ± 3,851); “kişilerarası ilişkiler” (24,783 ± 3,823); “stres yönetimi”  (17,750 ± 3,444) olarak saptanmıştır. En yüksek puan ortalamasının kendini gerçekleştirme, en düşük puan ortalamasının egzersiz  ve beslenme boyutuna ait olduğu belirlenmiştirHastanede yatan hastaların SYBDÖ orta düzey olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucuna göre, çalışmayan hastaların, çalışan hastalara göre beslenme puanları yüksek ve anlamlı, eğitim düzeyi arttıkça kendini gerçekleştirme ve egzersiz puanı artmakta ve fark anlamlı bulunmuştur(p<0,05).


Anahtar Kelimeler


Hasta; sağlıklı yaşam biçimi davranışı; hemşire

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdemir N, Akkuş Y(2006).Rehabilitasyon ve hemşirelik, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 82–91.

World HealthOrganization. WHO definition of health.Erişim: (http://www.who.int/about/definition/en/print.html) Erişim tarihi: 24.10.2013

www.erdalzorba.com/46sporla-aktif-yasam-ve-sagligimiz-kazand. Sporla Aktif Yaşam ve Sağlığımıza Kazandırdıkları. Erişim Tarihi:16.01.2014.

PenderN, Barkauskas V(1992). Health Promotion And Disease Prevention Toward Exelence İn Nursing Practice And Education. Nursing Outlook. 40:3:106-112

Tambağ H, Turan Z(2012). Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına halk sağlığı hemşireliği dersi’nin etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.1:46-55

Güler G, Güler N, Kocataş S, Yıldırım F, Akgül N(2008). Bir üniversitede çalışan öğretim elemanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 12:3:18-26.

Esin MN (1999).Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelik Bülteni. 12:45:87-95.

Cihangiroğlu Z, Deveci S.E(2011). Fırat üniversitesi elazığ sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Fırat Tıp Dergisi. 16:2:s:78-83.

Ahijevych K, Bernhard L(1994). Health-promotingbehaviors of African-American women, Nursing Research. 43:2: 86-89.

Al Ma’aitah R, Haddad L. (1999). Healthpromotionbehavior sof jordanianwomen. healthcareforwomen ınternational.20:6: 533-547

Küçükberber N, Özdilli K, Yorulmaz A (2011). Kalp hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşamkalitesine etki edenfaktörlerin değerlendirilmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 11: 619-26.

Ardahan M, Temel AB(2006).Prostat kanserli hastalarda yaşam kalitesi ile sağlıklı yaşam biçimi davranış ilişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 22:2:1-14.

Akça S. Üniversite öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve bunu etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. bilim uzmanlığı tezi. İzmir, Ege Üniversitesi.1998.

Tokgöz E. Kadın öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve etkileyen etmenlerindeğerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi. 2002.

Beşer A, Bahar Z, Büyükkaya D. HealthpromotingbehaviorsandfactorsrelatedtolifestyleamongTurkishworkersandoccupationalhealthnurses’ responsibilities in theirhealthpromotingactivities, IndustrialHealth.2007;45 :1:151-159.

Polat Ü, Kahraman BB. Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki. Fırat Tıp Dergisi. 2013;18:4:213-218.

Duffy M, Hermandez M, RossowR.Correlates of healthpromotionactivitesemployedmexicanamericanwomen. Nursing Research.1996;45:1: 18-24.

Meeks S, Murrel SA. Contribution of educationtohealthandlifesatisfaction in olderadultsmediatedbynegativeaffect. J AgingHealth 2001; 13: 92-119.

Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A, Bakar N, Demir N. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında anksiyete depresyon, yaşam kalitesi ve özbakım gücü. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010,İzmir.

Ertem G. Kadınların menopoz sonrası yaşam kalitelerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2010; 7 :1: 469-83.

Kaya M, Özvarış ŞB, Atlaş H, Altay M, Atik Ç, ve diğerleri. Ankara da bir sağlık ocağına ve belediyeye ait bir spor kompleksine başvuran 18 yaş ve üzeri kadınların sağlığı geliştirici yaşam biçim düzeylerinin belirlenmesi. Toplum Hekimliği Bülteni.2009;28:1.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746