ÇOCUK EVLİLİKLER: TOPLUMSAL KABUL GÖRMÜŞ ÇOCUK İSTİSMARI ÇOCUK EVLİLİKLER

Sibel Küçük

Özet


ÖZET

Erken evlilikler toplumdan topluma değişiklik gösterse de önemli bir sosyal ve gençlik sorunudur. Tüm dünyada özellikle az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde yaygınlığı fazla olan erken evlilikler genellikle kız çocuklarını etkilediğinden “çocuk gelin” deyimi ile de ifade edilmektedir. Çok farklı fiziksel, cinsel ve ruhsal sorunlara yol açabilen çocuk evlilikler hem erken evlendirilen kız çocuklarının hem de bu kız çocuklarının dünyaya getirdiği bebeklerin sağlıklarını her bakımdan etkilemektedir.

Aile faktörü bu tür evliliklerde önemli rol oynamaktadır. Erken evliliklerin en önemli iki nedeninin yoksulluk ve eğitim eksikliği olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde de diğer ülkelere benzer şekilde yoksulluk, eğitim eksikliği, toplumun ataerkil yapısı, dini faktörler, toplumsal mitler gibi nedenler erken evliliklerin nedenleri arasında sayılabilir. İlgili kanunlardaki yaş karmaşası nedeniyle çocukların erken yaşta evlendirilme eğilimi de ortaya çıkabilmektedir.

Erken evlilikler çocuk istismarını da kapsayan önemli bir fiziksel ve sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde duygusal, fiziksel, cinsel istismarı barındırmasına rağmen evlilik bağının olması çocuk istismarını toplum gözünde meşrulaştırmaktadır ve toplum bu tür evliliklerde bir sakınca görülmemektedir.

Çocuk evliliklerin önlenmesinin bireylerin ve toplumun sağlık ve sosyal seviyesini yükselteceği muhakkaktır. Kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılarak yasal boşlukların doldurulması, evlenme yaşının durum ve şart ayrımı gözetmeksizin 18’e yükseltilmesi, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve bütünlüklerinin korunması, kız çocuklarının okula devam oranlarının arttırılması, toplumun genelinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması kısa vadede olmasa da uzun vadede önemli bir toplum ve gençlik sorunu olan çocuk evliliklerin görülme sıklığını azaltabilecektir.


Anahtar Kelimeler


Erken evlilik, çocuk gelin, önleme, aile

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ECPAT.Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü Hakkında Sorular ve Cevaplar. ECPAT Uluslararası Bilgi Kitapçığı 2007. Erişim: 10 Ağustos 2014, http://www.ecpat.net/sites/default/files/revised_faq_turkish.pdf

Nour NM. Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. Rev Obstet Gynecol2009; 2: 51-56.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ). Child Maltreatment Fact Sheet. N°150. Erişim: 10 Eylül 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/.

Oral R, Can D, Kaplan, S, Polat S, Ateş A, Cetin G et al. Child Abuse in Turkey: An Experience in Overcoming Denialand A Description Of 50 Cases. Child AbuseNeglect 25(2): 279-290.

Walrath C, Ybarra M, Holden EW, Liao Q, Santiago R, Leaf P. Children With Reported Histories Of Sexual Abuse: Utilizing Multiple Perspectives To Understand Clinical And Psychosocial Profiles. Child Abuse Neglect 27(5): 509-524.

UNFPA 2012. Child marriage. Erişim: 10 Temmuz 2014, http://www.unfpa.org/public/site/global/search-results?q=child%20mariage.

UNFPA 2012. Escaping Child Marriage in Afghanistan. Erişim. 10 Temmuz 2014,http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/12296.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları 2008. Ana Rapor. Erişim: 20 Mart 2014, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/analiz.shtml.

Özcebe H, Ünalan T, Türkyılmaz S, Coşkun Y. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması. Ankara: Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 2007. Erişim: 7 Eylül 2014, http://www.nd.org.tr/custom/odesismc/GA_rapor_TR.pdf

Ertem M, Saka G, Ceylan A, Acemoğlu H.Diyarbakır’da Erken Yaş Evlilikleri. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Eğitim - Kültür ve Araştırma Dergisi2005; 2: 115-120.

Soylu N, Ayaz M. Adli Değerlendirme İçin Yönlendirilen Küçük Yaşta Evlendirilmiş Kız Çocuklarının Sosyodemografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmesi. AnatolianJournal of Psychiatry 2013; 14: 136-144.

TUİK 2006. Cinsiyete göre ilk evlenme yaşı. Erişim: 10 Temmuz 2014,http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068.

Singh S, Samara R. Early Marriage Among Women in Developing Countries. International. Family Planning Perspectives 1996; 22; 148-157.

Saka G, Ertem M, İçli E. Diyarbakır Doğum Evi Hastanesinde Doğum Yapan Gebelerde Risk Faktörleri: Ön Çalışma. Perinataloji Dergisi 2001; 9 (2): 110-115.

UNICEF, 2011. Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu 2011 Erişim: 10 Mayıs 2014, http:// panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/s/i/sitan-tur.pdf.

Aile Yapısı Araştırması. Türkstat/ Başbakanlık Aile ve Toplumsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006Erişim: 10 Mayıs 2014, http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/544f6ddd369dc328a057d01c/aileyap%C4%B1s%C4%B1%202006%20.pdf

Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması, 2011. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara. Erişim 25 Şubat 2014, http://www.athgm.gov.tr/upload/athgm.gov.tr/mce/2013/taya_kitap_butun.pdf

Fussell E, Palloni A. Persistent Marriage Regimes in Changing Times. Journal of Marriage and Family 2004; 66 (5): 1201-1213.

Demir Ü. Kadının Toplumsal Statüsü. Sağlık ve Toplum 1999; 2: 12-16.

Yıldız CM.Türkiye’de Töre Baskısına Bağlı İntiharlar Ve Töre Cinayetleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008; 9 (16): 209-231.

Özcebe H, Biçer BK. Önemli Bir Kız Çocuk ve Kadın Sorunu: Çocuk Yaştaki Evlilikler. Türk Pediatri Arşivi 2013;86-93.

Eure CR, Lindsay MK, Graves WL. Risk of Adverse Pregnancy Outcomes in Young Adolescent Parturients in An Inner-City Hospital. Am J Obstet Gynecol 2002;186: 918-920.

Malabarey OT, Balayla J, Klam SL, Shrim A, Abenhaim HA. Pregnanciesin Young Adolescent Mothers: Population-BasedStudy On 37 Million Births. J Pediatr Adolesc Gynecol 2012; 25: 98-102.

Christiansen CS, Gibbs S, Chandra-Mouli V.Preventing Early Pregnancy and Pregnancy-Related Mortality and Morbidity in Adolescents in Developing Countries: The Place of Interventions in The Prepregnancy Period. J Pregnancy2013 (doi: 10.1155/2013/257546)

Kaptanoğlu İ, Ergöçmen B. Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2012;15 (2): 129-161.

Türk Ceza Kanunu. Erişim: 23 Mart 2014,http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

Türk Medeni Kanunu. Erişim: 23 Mart 2014, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html

Bates LM, Sıdney RS. Women’s Education and the Timing of Marriage in the Next Generation: Evi¬dence from Rural Bangladesh. Studies in Family Planning 2007; 38 (2); 101-112.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746