HEMŞİRELERİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Lemye AYDIN, Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Emine BAYAT, Buse GÜNAY

Özet


Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin yaşlılara karşı tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya bir üniversite hastanesinde çalışan toplam 135 hemşire dahil edildi. Araştırma verilerinin toplanmasında, hemşirelere ait sosyodemografik özellikleri içeren form ve hemşirelerin yaşlılara karşı tutumlarını belirlemek amacıyla “Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından hemşirelerle görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. İstatistiksel analizlerde sayı yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma analizleri, Tek Yönlü Varyans Analizi ve t- testi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28.32±7.45 ve %90.4’ü kadındır. Hemşirelerin %48.1’i sağlık meslek lisesi mezunu ve %30.4’ü 1 yıl ve daha az zamandır hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin %44.4’ü eşi ve çocukları ile birlikte, %33.3’ü anne ve babası ile birlikte yaşadığını ve %87.4’ü birlikte yaşadığı herhangi bir yaşlının olmadığını, %12.6’sı büyükanne ve dedesi ile birlikte yaşadığını belirtti. Hemşirelerin yarıdan fazlası (%65.9) yaşlı hastaya bakım verirken mutlu olduğunu ve çok az bir kısmı ise (%3.7) yaşlı hastalara bakım verirken sinirlendiğini belirtti. Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum ölçeğinden hemşirelerin aldıkları toplam puan ortalamasının 129.01±13.91 olduğu saptandı. Hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma yılı, yaşlı bireyi ziyaret etme sıklığı ile Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum ölçeği toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Hemşirelerin yaşlı hastalara bakım verirken mutlu olma ve yaşlı hastalara bakım verirken sinirlenme durumu ile Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum ölçeği toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
 
Sonuç: Çalışmamızda hemşirelerin yaşlılara karşı tutumlarının düşük düzeyde pozitif olduğu saptandı. Fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören yaşlıların bakımından sorumlu olan hemşirelerin yaşlıya bakım verme, yaşlı ile iletişim kurma ve yaşlılık dönemi ile ilgili daha fazla bilinçlendirilmesinin, farkındalıklarının artırılmasının, yaşlıya karşı pozitif tutumun geliştirilmesinde katkıda bulunacaktır.

 


Anahtar Kelimeler


Hemşire; Kogan; Tutum

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Yılmaz E, Özkan S. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi 2010; 3 (2): 35-53.

Maggi S, Steel K. Planning home care services: which data do we need? Archives of Gerontology and Geriatrics 1996; 22-23 (8): 493-498.

Duyan V, Gelbal S. Yaşlılara yönelik tutum ölçeğinin bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (2): 202-209.

TUIK, 2009TUIK, 2009. (Türkiye Istatistik Kurumu) (Turkish Statistical Institute). Erişim: 01 Ocak 2015, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11

Erdemir F, Kav S, Çıtak Akgün E, Hanoğlu Z, Karahan A. A Turkish version of Kogan’s Attitude Toward Older People (KAOP) scale: Reliability and validity assessment. Archives of Gerontology and Geriatrics 2011; 52: 162-165.

Gökçe-Kutsal Y. Yaşlanan dünyanın yaşlanan insanları, 65 Yaş üzeri yaşam rehberi, 1. Baskı. İstanbul: Meditime Ltd. Şti; 2006; 36-42.

Akdemir N, Çınar Fİ, Görgülü Ü. Perception of old age and discrimination of the elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2007; 10 (4): 215-222.

Cankurtaran M, Halil M, Ulger Z, Dağlı N, Karaca B, Arıogul S. Influence of Medical Education on Students’ Attitudes Towards the Eldery, Journal of the National Medical Association 2006; 98 (9): 2006.

McLafferty I, Morrison F. Attitudes towards hospitalized older adults. Journal of Advanced Nursing 2004; 47(4): 446-53.

Gallagher S, Bennett KM, Halford JC. A comparison of acute and long-term health-care personnel’s attitudes towards older adults. International Journal of Nursing Practice 2006; 12: 273−279.

Doherty M, Mitchell EA, O’Neill S. Attitudes of healthcare workers towards older people in a rural population: A survey using the Kogan Scale. Nursing Research and Practice 2011; Article ID 352627: 1-7 pages.

Kang Y, Moyle W, Venturato L. Korean nurses’ attitudes towards older people with dementia in acute care setting. International Journal of Older People Nursing 2011; 6 (2): 143-152.

Mellor P, Chew D, Greenhill J. Nurses’attitudes toward elderly people and knowledge of gerontologic care in a mult-purpose health service (MPHS). Australian Journal of Advanced Nursing 2007; 24 (4): 37-41.

Liu YE, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. International Journal of Nursing Studies 2013; 50 (9): 1271-1282.

Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute care nurse’s attitudes toward older patients: a literature review. International Journal of Nursing Practice 2000; 6 (2): 62-69.

McCracken A, Fitzwater E, Lockwood M, Bjork T. Comparison of nursing students’ attitudes toward the elderly in Norway and the United States. Educational Gerontology 1995; 21: 167-180.

Hweidi IM, Al-Hassan MA. Jordanian nurses’ attitudes towards older patients in the acute setting. Internationl Nursing Review 2005; 52 (3): 225-232.

Söderhamn O, Lindercrona C, Gustavsson SM. Attitudes toward older people among nursing students and registered nurses in Sweden. Nursing Education Today 2001; 21: 225-229.

Ünalan D, Soyuer F, Elmalı F. Geriatri Merkezi Çalışanlarında Yaşlı Tutumunun Değerlendirilmesi, Kafkas Journal Medical Science 2012; 2 (3): 115-120.

Adıbelli D, Kılıç D, Difficulties Experienced by Nurses in Older Patient Care and Their Attitudes Toward The Older Patient. Nurse Education Today 2013; 33, 1074-1078.

Wang CC, Liao WC, Kao MC, Chen YJ, Lee MC, Lee MF, Yen CH. Taiwanese medical and nursing student interest levels in and attitudes towards geriatrics. Annals of Academy of Medicine, Singapore 2009; 38 (3): 230-236.

Soyuer F, Ünalan D, Güleser N et al. Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve bu tutumların bazı demografik değişikliklerle ilişkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 3 (2): 20-25.

Oyetunde MO, Ojo OO, Ojewale LY. Nurses’ attitude towards the care of the elderly: Implications for gerontological nursing training. Journal of Nursing Education and Practice 2013; 3 (7): 150-158.

Kulakçı H. Hemşirelik lisans programı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin düşüncelerinin ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2010; 3 (1): 15-22.

Cozort RW. Student nurses’ attitudes regarding older adults: strategies for fostering improvement through academia. Teaching and Learning in Nursing 2008; 3 (1): 21-25.

Wu LL. A cross sectional survey of student nurses’ attitudes and knowledge about older people. Chinese Journal of Gerontology 2011; 31 (5): 848-850.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746