Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK E- DERGİSİ için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı/Şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAZARLARA BİLGİ

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

I. YAZARLAR İÇİN REHBER

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E- Dergisi, hakemli bilimsel bir dergidir ve yılda üç kez yayımlanır. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma, derleme ve olgu sunumlarına ve editöre mektup yazılarına yer verilir.

Dergiye gönderilen yazıların başka herhangi bir dergide yayımlanmamış, yayına kabul edilmemiş olması ya da yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu kural bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayımlanan bildiriler için geçerli değildir. Ancak, bu gibi durumlarda bildirinin sunulduğu toplantının adı, tarihi ve yeri bildirilmelidir.

Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http:/www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir (LİNK).

Gönderilen yazılar, baş editöre ve bölüm editörlerine iletilir, bölüm editörlerinin, yazının özgün değeri ve derginin yayın ilkelerine göre değerlendirmesi sonucu bilimsel danışman kuruluna gönderilir. Danışman değerlendirmeleri sonucu kabul edilen yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra yazım kurallarına uygunluğu yönünden değerlendirilir ve sonucu yazara üç (3) hafta içinde bildirilir. Yazının gerek teknik özellikleri, gerekse genel kapsamı açısından derginin genel yayın ilkelerine uygun bulunmaması durumunda yazı reddedilir ya da gerekirse, yazar(lar)ın yazıyı yazım kurallarına uygun biçimde yeniden göndermeleri istenebilir. Yeniden gönderilen yazılar benzer bir teknik incelemenin ardından yazım kurallarına uygun ise danışman denetimi sürecine alınır. Yazı, yayın kurulunun belirlediği ve yazının başlık sayfasını görmeyen iki (2) danışmana gönderilerek bilimsel içerik ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Daha sonra, danışman raporları dikkate alınarak ve gerekirse yazar(lar)la tekrar iletişim kurularak yayın kurulunca son düzeltme yapılır. Yayın kurulu yazıyı yayımlamaya, düzeltilmesi için geri göndermeye, düzelterek yayımlamaya ya da yayımlamamaya yetkilidir. Bu değerlendirme süreci dergiye gönderilen yazı türlerinden araştırma yazılarını, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektup yazılarını kapsar. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır.

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dip not olarak bildirilmelidir. Dergide yayımlanan yazılar için herhangi bir ücret/karşılık ödenmez. Yayın kurulu, yazar(lar)ın, dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanan işlemler anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazar(lar), bu tür araştırmalarda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara (2002 yılında revize edilen 1975 Helsinki Deklarasyonu-http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, Guide for the care and use of laboratory animals-www.nap.edu/catalog/5140.html), T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmelidir. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Bununla beraber Editor, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar (LİNK).

Metin içinde standart kısaltmalar kullanılır, bunlar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılır. Paragraf başında geçen kısaltmalarda, kısaltmaların açık adı yazılmalıdır. İlaç adları kullanımında ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Ölçüm birimleri metrik sisteme uygun olarak verilir; örneğin, "mg" olarak yazılır, nokta kullanılmaz; ek alırsa (’) ile ayrılır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; Systéme International: SI) birimleri ile bildirilir.

 

II. DERGİYE GÖNDERİLECEK YAZI TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

A. Araştırma Makaleleri:

Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma verilerinin değerlendirildiği ve aşağıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun hazırlanmış yazılardır. Araştırma yazılarının ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) en az 2500 en fazla 5000 kelime olmalıdır. Bu yazılarda belirtilen araştırma verilerinin bir bölümü daha önce başka bir yazıda işlenmiş ise, bu durum yazı gönderilirken mutlaka bildirilmeli ve ayrıca adı geçen yazıya kaynaklarda atıf yapılmalıdır. Araştırma makalesi linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/hemsirelik/contents/files/e_dergi/arastirma_makalesi_sablonu.docx).

 

 

B. Derleme:

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; özet, abstract, giriş, sonuç ve öneriler varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Özgün yazıların ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) en az 4000 en fazla 8000 kelime olmalıdır. Derleme linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/hemsirelik/contents/files/e_dergi/derleme_sablonu.docx).

C. Olgu Sunumları:

Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları başlık sayfası, özet, abstract, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumları, özet, abstract, ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) en az 1000 en fazla 1500 kelime olmalıdır. Olgu sunumu linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/hemsirelik/contents/files/e_dergi/olgu_sablonu.docx
).

D. Editöre Mektup

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen ve dergide daha önce yayınlamış olan yazılar hakkında özgün düşüncelerin üretildiği, tartışıldığı ve eleştirildiği yazılardır. Editöre mektubun ana metni; özet, abstract, giriş, sonuç ve öneriler ve kaynaklar bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Editöre mektup yazılarının ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar hariç) 500 kelimeyi geçemez.

E. Başlık Sayfası:

Yazının başlığı, yazarların adı, unvanları, çalıştıkları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefon ve varsa faks numarası ve e-posta adresi yazılır. Bu bilgiler sadece başlık sayfasında verilir, makalelerin içerisinde verilmez.

F. Özetler ve Anahtar Sözcükler:

Özetler ve anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını içerir. Özet ve abstract; amaç (aim), gereç ve yöntem (material and method), bulgular (results), sonuç (conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Olgu sunumunun özeti yapılandırılmadan yazılır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar sözcük (keywords) yer alır.

G. Ana Metin:

Yazının ana metni; giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, varsa teşekkür şeklinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son paragrafında amaç açık bir anlatımla verilir. Gereç ve yöntem bölümü gerekirse araştırma/hasta/denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistiksel değerlendirme gibi alt başlıklara göre detaylı biçimde düzenlenir. Bu bölüm, çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Bulgular çalışmadan elde edilen bulguları özetler ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içerir.

H. Teşekkür:

Yazar(lar), gerekli gördüklerinde yazıya birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç-gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir.

I. Kaynaklar:

Kaynaklar ana metindeki geçiş sırasına göre numaralanır ve metinde, tablolarda, tablo ya da şekil dipnotlarında parantez içinde gösterilir.

Kaynakların yazımında, aşağıdaki örnekler dikkate alınır; altı yazar ve daha az ise tümü; yedi ve daha çok ise ilk altı yazarın adı yazılarak "ve ark." eklenir. Yurt dışı kaynaklarda “et al.” eklenir. Burada örneği verilmemiş kaynakların yazım kuralları için ortak kurallara başvurulur.

Birden çok kaynağa atıf varsa: (1, 5, 12–16) şeklinde olmalıdır. Burada “12–16”, 12. kaynaktan 16. kaynağa kadar olan beş yayını kapsamaktadır.

Yazar adına atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar yazar adından hemen sonra parantez içinde nu­mara olarak verilmelidir.

Örnek: ......... Miller ve Hass (47) ve Harvey (24), açıklanamayan bakteriyel enfeksiyonları olan çocukların % 26’sında ...

İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına “ve” sözcüğü konulmalıdır. Örnek: ......... Goodman ve Gilman (6) …

Sözlü görüşme ve kişisel yazışmalar kaynak olarak gösteriliyor ise, görüşme/yazışma yapı­lan kişi veya kişilerin isimlerinin ve soy isimlerinin baş harfleri büyük harflerle yazılarak görüşme ve/veya yazışma olduğu belirtilir. Söz konusu kişiye ait diğer ayrıntılar (adres, unvan, ...) eğer gere­kiyorsa dipnot olarak verilmelidir. Sözlü görüşmeler veya kişisel yazışmalar, ayrıca yayınlanma­dıkları takdirde, “Kaynaklar” dizinine konulmaz. Örnek: ......... (N.A., sözlü görüşme), ….... (Ö.A., yazılı görüşme).

Bir başka yayından alınan şekil ve tablolarda, şekil veya tablo açıklamasından sonra, kısa çiz­giyi takiben yazarlarının adları belirtilir ve “den” ya da “dan” takıları eklenir. Mutlaka, metin için­de kullanılan kaynak belirtme usulüne uygun olarak kaynak belirtilmelidir. Örnek: Şekil 4.4. Uyku–uyanıklık dönemlerinin EEG görüntüleri. Nosjean ve ark. (45)’dan alınmıştır.

Dergi adları Index Medicus’taki biçime göre kısaltılır; burada bulunamayan bir dergi ise, kısaltılmadan yazılır.

Doğrudan yararlanılmamış kaynaklar kesinlikle kullanılmamalıdır; yayınlanmamış yapıtlar, kişisel haberleşmeler, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar ve tezler kaynak gösterilemez. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.

 

 

KAYNAK YAZIMI İÇİN ÖRNEKLER:

Dergi Yazıları:

Yazar sayısı altı ve daha az ise:

Adie S, Naylor J, Harris I. Cryotherapy After Total Knee Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty 2010; 25 (5):709-715.

Yazar sayısı altıdan çok ise:

França DS, Souza AL, Almeida KR, Dolabella SS, Martinelli C, Coelho MM et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the asetic acid and formaldehyde models of nociception in mice. Eur J Pharmacol 2001; 421:157-164.

DOI numaralı kaynak (online versiyon) ise;

Şahin H, Çiçek B, Yılmaz M, et al. Obesity prevalence, waist–to–height ratio and associated factors in adult Turkish males. Obesity Research & Clinical Practice, Volume 5, Issue 1, e29–e35, 2011 (doi:10.1016/j.orcp.2010.11.004).

Kurum ise:

The Brain Trauma Foundation, The American Association of Neurological Surgeons, The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Role of antiseizure prophylaxis following head injury. J Neurotrauma 2000; 17:549-553.

Dergi ek sayısı (supplement) ise:

Goodman WK, McDougle JC, Price LH. Pharmacotherapy of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1992; 53(Suppl 14):29-37.

Kitaplar:
Kitap yazar(lar)ı kişi ise:

Taylor, C, Lillis C, LeMone P, Lynn P. Fundamentals of Nursing, The Art and Science of Nursing Care, 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2008.

Kitap bölümü ise:

Aktekin B. Epileptik nöbetler. Bora İ, Yeni SN, Gürses C, ed. Epilepsi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008:103-134.

Kitap – Çeviri ise:

Jawetz E, Melnick J, Adelberg, AE. Tıbbi Mikrobiyoloji (M. Akman ve E. Gülme­zoğlu, Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1972.

Bildiri:

Uçak N. Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92–103). Ankara: Yeni Avrasya.

 

Rapor:

Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komis­yonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.

 

Yasa ve Yönetmelikler

Yasa Adı. Yayın Adı, Sayı, kabul edildiği gün ay yıl.

Hemşirelik Kanunu. T. C. Resmi Gazete, 26510, 02 Mayıs 2007.

 

Elektronik Kaynaklar:

Elektronik Kaynak – Basılı Kitabın Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi, Yayın Yılı.

Başar H. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1995.

 

Elektronik Kaynak – Basılı Makalenin Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Makale Adı [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl.

Akman–Demir G, Yeşilot N, Serdaroğlu P. Neurological involvement in Behçet’s Di­sease: Clinical characteristics, diagnosis and treatment [Elektronik Sürüm]. Journal of Neurologi­cal Sciences, 23(1), 3–7, 2006.

 

Elektronik Kaynak – Makale ise:

Yazar A, Yazar B. Yazar C ve ark. Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Yıldırım A, Ekici KM, Şahım T. İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi. Bilgi Vadisi, 1(2). Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.bilgivadisi.net/idas/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=59

Elektronik Kaynak – Veritabanında Makale ya da Madde ise:

Yazar A. Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, Ve­ritabanı Adı, Kayıt/Makale No.

Coşkun T. Effect of hydrogen peroxide on per­meability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. The American Journal of Surgery, 2005, 176(1), 53–58. Erişim: 25 Nisan 2006, ScienceDirect.

Elektronik Kaynak – Rapor ise:

Yazar A. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi.

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Erişim: 02 Nisan 2006, http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

Elektronik Kaynak – Anonim Ağ Sayfası ise:

Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

Elektronik Kaynak – Ağ Sitesi ise:

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Tema Vakfı. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.tema.org.tr

 

 

J. Tablolar:

Her bir tablo ayrı sayfaya basılarak, metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır. Her tablonun bir başlığı bulunur ve gerektiğinde (örneğin, tabloda geçen kısaltmalar) tablo altına açıklamalar yazılır. Her bir tablo ana metne başvurma gereği duyulmayacak biçimde anlaşılır olmalıdır. Her tablodan metin içinde söz edilmelidir.

 

I. Şekil ve Resimler:

Her şekil ayrı bir sayfaya profesyonel olarak çizilmeli, elle yapılmamalıdır. Şekil içindeki harfler, numaralar ve semboller net olmalı, baskı için küçültüldüğünde de okunabilir olmalıdır. Şekil, grafik ve resimler metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılmalı ve eni 11 cm, boyu 8 cm'yi aşmamalıdır.  İnternet ortamında gönderilecek olan resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır.

Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan yazılı izin almalı ve bunu makalede belirtmelidir. Ayrıca yazı içinde kaynağını belirtmelidir.

 

III. YAZININ DERGİYE GÖNDERİLMESİ

Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir kez kontrol edilmelidir. Yazılar, http://ybu.edu.tr/saglikbilimleri/hemsirelik/hdergi web sayfası üzerinden online çevrimiçi olarak gönderilmelidir. Online çevrimiçi sistemin dışında elektronik posta, normal posta veya faks ile gönderilen yazılar kabul edilmez.

Başvuru için Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. 1.    Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.
 2. 2.    Yazı dosyası Microsoft Word, RTF veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
 3. 3.    Gönderilen makalenin ana metninde yazarların ismi ve diğer bilgiler bulunmamalıdır.
 4. 4.    Kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmiştir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// bulunmaktadır.
 5. 5.    Özet, ana metin ve kaynaklar 12 punto, çift satır aralıklı, Times New Roman karakterinde; tablolar 10 punto olacak şekilde tek satır aralıklı Times New Roman karakterinde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazı A4 boyutundaki sayfaya her kenardan 2.5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Metin içinde sayfa numaraları sağ alt köşede belirtilmelidir. Tüm şekil, resim ve tablolar sonda yer almaktadır.

 

 1. 6.    GİZLİLİK BEYANI

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Ana başlık 14 punto ,kısa başlık 10 punto olacak şekilde metin tek satırlı, 12 punto, özet ve abstract tek satır ve 11 punto ,altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746